NadA�jnA? rok

60,7%

NadA�jnA? rok TA�i nadA?enci se A?A?astnA� pravidelnA� americkA� soutA�A?e, jejA�mA? A?A?elem je posbA�rat (zpozorovat) za rok co nejvA�ce vzA?cnA?ch ptA?kA?. Aby zvA�tA�zili budou se muset potA?kat s poA?asA�m, jeden s druhA?m a i se svA?mi nevrlA?mi A?enami, kterA� muA?e v tomto konA�A?ku pA�A�liA? nepodporujA�. Komedie / DobrodruA?nA?
USA, 2011, 100 min

Crulic – Cesta na onen svA�t

85,0%

Crulic - Cesta na onen svA�t AnimovanA? dokument Crulic a�� cesta na onen svA�t vyprA?vA� pA�A�bA�h Crulice, 33letA�ho Rumuna, kterA? zemA�el vA�polskA�m vA�zenA� bA�hem protestnA� hladovky. UznA?vanA? rumunskA? herec, Vlad Ivanov, propA?jA?il Crulicovi svA?j hlas, kterA?, plnA? ironie, promlouvA? kA�divA?kA?m ze zA?hrobA�. SilnA? vizuA?lnA� styl, A?chvatnA? ruA?nA� malba, kolA?A?e, fA?zovA? a cut-cut animaA?nA� technikaa�� To vA?e, smA�chA?no dohromady, vytvA?A�A� pozoruhodnA?, pA�ekvapivA� kompaktnA� a nezapomenutelnA? film. DokumentA?rnA� / AnimovanA?
Rumunsko / Polsko, 2011, 73 min

NedotknutelnA�

92,5%

NedotknutelnA� OchrnutA? a bohatA? aristokrat Philippe si za svojho novA�ho opatrovateA?a vyberie Drissa, A?ivelnA�ho mladA�ka z predmestia, ktorA�ho prA?ve prepustili z vA�zenia. Inak povedanA�, nA?jde si azda najmenej vhodnA? osobu na takA?to prA?cu. PodarA� sa im prepojiA? nemoA?nA�: Vivaldiho s populA?rnou hudbou, seriA?znosA? a A?oviA?lne vtipy, luxusnA� obleky a teplA?kovA� sA?pravy. BlA?znivA�, zA?bavnA�, silnA�, neoA?akA?vanA� a napokon „nedotknuteA?nA�“, presne takA?m sa stane ich priateA?stvo … KomA�dia s dramatickou zA?pletkou o tom, A?e ani A?lovek nehybnA? od krku po palce na nohA?ch, odrazu odkA?zanA? na pomoc druhA?ch, nemusA� stratiA? zmysel A?ivota. A o tom, A?e aj nepravdepodobnA� spojenie melancholickA�ho multimilionA?ra a extrovertnA�ho recidivistu mA?A?e humorne zapA?sobiA? na divA?ka, o A?om svedA?A� kasovA? A?spech tohto filmu. Film Nedo tknuteA?nA� od dvojice reA?isA�rov Oliviera Nakachea a A�rica Toledana je voA?ne inA?pirovanA? osudom niekdajA?ieho obchodnA�ka so A?ampanskA?m Philippa Pozzo di Borgo. Dve hlavnA� postavy stvA?rnili Omar Si a FranA�ois Cluzet. Vo FrancA?zsku film videlo takmer 20 miliA?nov divA?kov. Stal sa kinohitom a Omar Si zA�skal soA?ku CA�sara v kategA?rii NajlepA?A� muA?skA? hereckA? vA?kon v roku 2012. Komedie / Drama
Francie, 2011, 112 min

Jmenuji se Ki

62,9%

Jmenuji se Ki V debutu polskA�ho reA?isA�ra Leszka Dawida se seznamujeme se svobodnou matkou Ki, kterA? v A?ivotA� hledA? rovnovA?hu, A?ivotnA� lA?sku, prA?ci a pA�edevA?A�m zodpovA�dnA�ho otce pro svA�ho dvouletA�ho syna. S problA�my, kterA� pA�inA?A?A� spoleA?enskA? pozice v modernA� spoleA?nosti, se Ki vyrovnA?vA? po svA�m. S ironickA?m nadhledem a lehkou hlavou plnou ztA�eA?tA�nA?ch nA?padA?, do kterA?ch spontA?nnA� zapojuje svA� pA�A?tele a s oblibou i cizA� lidi. Neakceptuje stereotypnA� limity, kterA� A?asto role matek pA�inA?A?ejA�, a A?ivot v osamA�nA� nahrazuje A?nikem do svA�ta plnA�ho pA�A?telskA� zA?bavy. (FebioFest)Drama
Polsko, 2011, 93 min

BojovnA�ci duhy

74,0%

BojovnA�ci duhy TA�etA� celoveA?ernA� snA�mek tchaiwanskA�ho reA?isA�ra Wei Te-Shenga vznikl v produkci Johna Woo. VA?pravnA? historickA? epos popisuje udA?losti odehrA?vajA�cA� se na Tchaj-wanu v dobA� japonskA� nadvlA?dy, kdy byl nA?rod SeedikA? nA?silnA� asimilovA?n a jeho nA?rodnA� tradice a zvyky byly potlaA?eny. Pod vedenA�m jedinA�ho bojovnA�ka se zformovala skupina vA?leA?nA�kA?, kteA�A� se rozhodli postavit nesrovnatelnA� silnA�jA?A� japonskA� armA?dA� v nadA�ji na zA?chranu svA�ho nA?roda. (FebioFest)AkA?nA� / HistorickA? / Drama
Tchaj-wan, 2011, 276 min

StudnaA�ova dcera

69,1%

StudnaA�ova dcera Patricia nese svA�mu otci obA�d a cestou narazA� na pohlednA�ho mladA�ho muA?e jmA�nem Jacques Mazel. Ona je nevinnA? osmnA?ctiletA? dA�vka, on je bojovA? pilot, kterA? je o osm let starA?A� neA? ona. KdyA? se setkajA� podruhA�, je mA�sA�c v A?plA?ku a ti dva zcela propadnou svA� touze. Znovu se vA?ak uA? nesetkajA�, Jacques je odvolA?n do vA?lky a Patricii to zlomA� srdce. KdyA? pozdA�ji zjistA�, A?e je tA�hotnA?, neubrA?nA� se a oznA?mA� JacquesovA?m bohatA?m rodiA?A?m, A?e A?ekA? jeho dA�tA�. Mazelovi jsou vA?ak pA�esvA�dA?eni, A?e se je Patricia snaA?A� vydA�rat a vykA?A?ou jA� bez milosti ze svA�ho domu. A tak se z A?erstvA� narozenA�ho dA�tka raduje jen Patricia a jejA� otec. Jejich A?tA�stA� jim budou Mazelovi brzy zA?vidA�t, zvlA?A?A? ve chvA�li, kdy bude Jacques prohlA?A?en za nezvA�stnA�hoa�� RomantickA?
Francie, 2011, 107 min

A?ena z pA?tA�ho patra

60,0%

A?ena z pA?tA�ho patra AmerickA? spisovatel Tom Ricks pA�ijA�A?dA� do PaA�A�A?e v zoufalA� snaze navA?zat kontakt s bA?valou manA?elkou a jejA� dcerou. PotA�, co je okraden, se ocitA? ve vA�ru podivnA?ch udA?lostA�, kterA� silnA� zrelativizujA� jeho dosavadnA� pA�edstavu o realitA�. Film, kterA? vychA?zA� z thrilleru Douglase Kennedyho, plyne v pomalA�m tempu plnA�m mysteriA?znA� atmosfA�ry a nejistoty. SkuteA?nost se zamlA?uje stejnA� jako rozostA�enA? filmovA? obraz, zahalenA? do chladnA� tlumenA?ch barev. ZA?bA�ry pA�es sklenA�nA� pA�edmA�ty a prA?ce s odrazy zA?roveA? zdA?razA?ujA� nepA�ekonatelnou uzavA�enost hrdiny do vlastnA�ho svA�ta a jeho izolovanost od okolA�. (FebioFest)Thriller
Francie / Polsko / VelkA? BritA?nie, 2011, 85 min

JA�dlo s ruA?enA�m omezenA?m

63,8%

JA�dlo s ruA?enA�m omezenA?m Film(P)OTRAVA pA�ipomA�nA?, A?e jiA? nejA�me obyA?ejnA� jA�dlo, ale produkty chemickA�ho prA?myslu, jejichA? souA?A?stA� jsou stabilizA?tory, konzervanty, aromata, barviva a dalA?A� aditiva. KrA?tkA? analA?za vA?roby potravin zkoumA? dopad A?ivotnA�ho stylu modernA� spoleA?nosti na naA?e stravovA?nA� s tA�m, A?e jejA� industrializace-dehumanizace se stA?vA? pA�A�kladem nA�A?eho mnohem obecnA�jA?A�ho. (MF DokumentA?rnA�ch filmA? Jihlava)DokumentA?rnA� / KrA?tkometrA?A?nA�
A?esko, 2011, 26 min

ZrozenA� LSD

89,6%

ZrozenA� LSD V roce 1943 objevil profesor Albert Hoffman lA?tku, jeA? dokA?zala uA?ivateli zcela pA�evrA?tit vnA�mA?nA� svA�ta. OkamA?itA� si uvA�domil jejA� potenciA?l jako prostA�edku k odhalenA� fungovA?nA� lidskA� psychiky. JejA� vyuA?itA� jako zbranA� zase zkoumala CIA a armA?da. LSD vA?ak brzy unikla z laboratoA�A� a v 60. letech se stala souA?A?stA� i hybatelem americkA?ch dA�jin. Droga zaA?ala A?A�t svA?m vlastnA�m divokA?m A?ivotem. Timothy Leary vA�A�il, A?e masovA� uA?A�vA?nA� LSD umoA?nA� spirituA?lnA� obrodu americkA� konzumnA� spoleA?nosti. Proto se stala populA?rnA� pA�edevA?A�m v komunitA� hippies, kterou pA�ivedla k novA�mu systA�mu hodnot a silnA?m protestA?m proti vA?lce ve Vietnamu. KvA?li mnoA?stvA� negativnA�ch reakcA� se vA?ak LSD na dlouhA? lA�ta ocitla na seznamu zakA?zanA?ch lA?tek. V roce 2007 A?vA?carskA? vlA?da povolila vyuA?itA� LSD k experimentA?lnA� lA�A?bA�. RozporuplnA? substance tak nynA� pomA?hA? umA�rajA�cA�m pacientA?m vyrovnat se pomocA� silnA�ho spirituA?lnA�ho zA?A?itku s blA�zkostA� smrti. Dokument obsahuje A�adu raritnA�ch dobovA?ch zA?bA�rA?, rozhovorA?, ale i pA?sobivA?ch efektA?, kterA� divA?kA?m pA�iblA�A?A� vjemy uA?ivatelA?. FascinujA�cA� pA�A�bA�h, kterA? je sondou do problematickA�ho vztahu lidstva a kyseliny lysergovA�, komentuje a�zoteca�? LSD Albert Hoffman. (Academia Film Olomouc)

DokumentA?rnA�
A�vA?carsko, 2011, 89 min

Buck

82,0%

Buck Buck Brannaman byl ve svA?ch 12 letech zneuA?A�vA?n vlastnA�m otcem. Se svA?m bratrem potA� strA?vil mnoho let v pA�stounskA� pA�A?i. AstA�chu nachA?zel u konA� a pouA?en z vlastnA�ch zA?A?itkA? se dokA?zal dA�vat na A?ivot z pohledu konA�. DA�ky tomu se stal znA?mA?m odbornA�kem v interakci mezi konA�m a A?lovA�kem. Jeho filozofie je zaloA?ena na myA?lence pracovat s konA�m v pA�A�rodA�, aby se zvA�A�e cA�tilo bezpeA?nA� a mohlo se spolehnou na lidi kolem sebe. KA?A? a jezdec tak mohou dosA?hnout opravdovA�ho spojenA�. Dokument Buck vA?m nabA�zA� moA?nost nahlA�dnout do A?ivota tohoto „zaA�A�kA?vaA?e konA�“. (KryA?pA�n)DokumentA?rnA�
USA, 2011, 88 min