Poupoupidou

67,0%

Poupoupidou David Rousseau je autor A?spA�A?nA?ch detektivek A?ijA�cA� v PaA�A�A?i. Candice Lecoeur je tvA?A�A� sA?ru Belle de Jura, znA?mA? v celA�m regionu Franche-ComtA�. Je pA�esvA�dA?ena, A?e ve svA�m minulA�m A?ivotA� byla Marylin Monroe. KdyA? se setkajA� v Mouthe, nejchladnA�jA?A�m mA�ste ve Francii, David se nachA?zA� v absolutnA� tvA?rA?A� krizi a Candice je jiA? mrtvA?. Policie stanovA� jako pravdA�podobnou pA�A�A?inu smrti sebevraA?du pA�edA?vkovA?nA�m lA�kA? na spanA�. David Rousseau tomu vA?ak nevA�A�A�, pouA?tA� se do pA?trA?nA� v minulosti Candice Lecoeur. Je pA�esvA�dA?en o tom, A?e tak nalezne inspiraci pro svA?j novA? romA?n… (claudel)Komedie / Krimi
Francie, 2011, 102 min

Holding, The

56,0%

Holding, The JednA�ho dA?a sa na usadlosti Cassie Naylorovej objavA� neznA?my cudzinec nevedno odkiaA?, ktorA? tvrdA�, A?e poznal jej manA?ela. Cassie prA?ve prechA?dza rodinnou a jej statok hospodA?rskou krA�zou. PrA�tomnosA? tajomnA�ho Adena akoby priA?la prA?ve vhod. AvA?ak na samotA?ch, kde sa kaA?dA? poznA? s kaA?dA?m, jeho osoba neunikne zvedavA?m oA?iam usadlA�kov. Aden je odhodlanA? A�sA? pevne za svojim, ale A?o je to? AkA? je minulosA? jeho a Cassinej rodiny? (sochoking)Thriller
VelkA? BritA?nie, 2011, 89 min

PrA�sumA� coupable

87,6%

PrA�sumA� coupable V roku 2000 vypukla v severofrancA?zskej obci Outreau afA�ra pohlavnA�ho zneuA?A�vania detA�. OsemnA?sA? osA?b bolo obA?alovanA?ch a medzi nimi i hlavnA? hrdina filmu Guilty Alain Marecaux, do ktorA�ho domu polA�cia vpadla v skorA?ch rannA?ch hodinA?ch. Alain strA?vil vo vA�zenA� tri roky a neustA?le sa snaA?il presvedA?iA? sudcu, A?e niA? nespravil. Postupne priA?iel o vA?etko: manA?elku, deti, prA?cu… NiekoA?kokrA?t sa pokA?sil o samovraA?du. Obrat v jeho A?ivote nastal, keA? matka zneuA?A�vanA?ch detA� priznala, A?e klamala a za pedofilov oznaA?ila prakticky kaA?dA�ho, kto sa jej znepA?A?il. SA?d veril deA?om a spA?sobil tak najvA�A?A?iu justiA?nA? katastrofu v dejinA?ch FrancA?zska. (sochoking)Drama
Francie / Belgie, 2011, 102 min

Bombay Beach

74,0%

Bombay Beach IzraelskA? reA?isA�rka Alma HarA?el nA?s ve svA�m vizuA?lnA� strhujA�cA�m dokumentA?rnA�m debutu zavede do blA�zkosti umA�lA�ho jezera SaltonskA� moA�e uprostA�ed kalifornskA� pouA?tA�. BizarnA� a nehostinnA� mA�sto pA�ezdA�vanA� a�zzmaA�enA? americkA? sena�? je obA?vanA� z valnA� A?A?sti chudA?mi nezamA�stnanA?mi rodinami. Ty jsou takA� hlavnA�mi protagonisty filmu. Parrishovi byli pro svou vA?A?eA? ke zbranA�m a vA?buA?ninA?m podezA�A�vA?ni FBI z terorismu, a strA?vili proto nA�jakA? A?as ve vA�zenA�. O svA�ho psychicky nemocnA�ho sedmiletA�ho chlapce Bennyho se ale snaA?A� starat pA�A�kladnA�. A?erstvA� zamilovanA�ho mladA�ka CeeJaye, kterA? touA?A� po kariA�A�e profesionA?lnA�ho hrA?A?e americkA�ho fotbalu a doufA?, A?e z Bombay Beach rychle zmizA�, sem zavedl strach ze zloA?ineckA?ch gangA? jeho rodnA�ho Los Angeles. A?inorodA? staA�A�k Red oproti nA�mu nedA? na zdejA?A� drsnA? A?ivot dopustit. CitlivA� vybranA� stA�A�pky z kaA?dodennA�ho A?ivota hlavnA�ch postav reA?isA�rka poeticky ladA�nA�ho snA�mku skvA�le umocA?uje skladbami Boba Dylana a kapely Beirut a pA�i nA�kolika inscenovanA?ch pasA?A?A�ch v sobA� nezapA�e renomovanou autorku hudebnA�ch videoklipA?. (Jeden svA�t)DokumentA?rnA� / Drama / HudebnA�
USA, 2011, 77 min

Butter

79,0%

Butter V malA�m mA�steA?ku ve stA?tA� Iowa objevA� adoptovanA? dA�vka Destiny (Yara Shahidi) talent pro okrasnA� vyA�ezA?vA?nA� z mA?sla. SvA?j um chce pA�edvA�st na mA�stskA�m festivalu, kde jA� budou konkurovat ponA�kud kontroverznA� Brooke (Olivia Wilde) a mA�stnA� ambiciA?znA� A?ena Laura Pickler (Jennifer Garner), kterA? si rozhodnA� titul nejlepA?A�ho A�ezbA?A�e nenechA? vzA�t nA�jakou zaA?A?teA?nicA�. (RA?Hell)Komedie
USA, 2011, 90 min

PoslednA� blboun

74,0%

PoslednA� blboun IndickA? oceA?n, lA�to 1662. ObchodnA� korA?b holandskA� VA?chodoindickA� spoleA?nosti je na A?irA�m moA�i zastiA?en bouA�A�. Po krA?tkA�m souboji s bA�snA�cA�m A?ivlem se loA? potA?pA�. Na pobA�eA?A� ostrova Mauricius je vyplaven jedinA? pA�eA?ivA?A� nA?moA�nA�k. HladovA�mu a vyA?erpanA�mu nA?moA�nA�kovi se povede rozdA�lat oheA?. NetrvA? dlouho a objevA� se i slibnA? veA?eA�e a�� tuA?nA? a krotkA? ptA?k, blboun nejapnA?. LukulskA� hody vA?ak vystA�A�dA? nepA�A�jemnA� pA�ekvapenA�. PeA?A�nka se v A?trobA?ch hlavnA�ho hrdiny dlouho neohA�eje a putuje zpA�t mezi mauricijskou zeleA?.KA�eA?ovitA� stahy nA?moA�nA�kova A?aludku ovA?em nezA?stanou bez odezvy. Z dA?ungle se vynoA�A� otec BonifA?c, pA�edstavenA? zdejA?A� misie. RozplA?vaje se nad krA?sami i vA?A?ivnA?mi hodnotami tropickA� pA�A�rody, odvede nA?moA�nA�ka do misie, kde se seznA?mA�me s ostatnA�mi dvA�ma mnichy: ponA�kud zA?enA?tilA?m karbanA�kem IgnA?cem a tupA?m drsA?A?kem Igorem.Na misii padA? noc. Blesky kA�iA?ujA� oblohu. ZatA�mco mniA?i v kapli mastA� karty, nA?moA�nA�k se v dormitA?A�i probouzA� z noA?nA�ch mA?r. Nikdo nemA? ani tuA?enA�, A?e dnes v noci udeA�A� kletba PoslednA�ho blbouna…Film inspirovanA? skuteA?nA?m dobrodruA?stvA�m holandskA�ho nA?moA�nA�ka Volkerta Evertsze o roztomilA?ch blbounech, mlsnA?ch mniA?A�ch a boA?A�m trestu za lidskou nenaA?ranost. Ukazuje paralelu mezi vymA�rajA�cA�mi druhy tropickA� pA�A�rody a pA?vodnA�m obyvatelstvem, pA�ipravenA?m o kulturu, A?zemA� a nakonec o A?ivot evropskA?mi dobyvateli. Blboun nejapnA? byl ve volnA� pA�A�rodA� naposledy spatA�en roku 1662. Spolu s nA�m bylo na ostrovA� Mauricius vinou A?lovA�ka vyhubeno 24 druhA? ptA?kA?. DobrodruA?nA? / AnimovanA? / KrA?tkometrA?A?nA�
A?esko, 2011, 9 min

VzkvA�tA?nA�

65,4%

VzkvA�tA?nA� Dokument kterA? se snaA?A� nastA�nit konspiraA?nA� teorie globA?lnA�ho mA�A�A�tka. Foster Gumble je jednA�m z autorA? a zA?roveA? prA?vodce celA�ho filmu, kde pA�edklA?dA? svA� teorie, kterA� nA?slednA� obhajuje pomocA� svA?ch tvrzenA�. Do hledA?A?ku si bere pA�edevA?A�m alternativnA� zdroj energie, UFO, finanA?nA� systA�m, a ty kteA�A� vlA?dnou zemi. Na webovA?ch strA?nkA?ch „http:www.thrivemovement.com“ se dA? dozvA�dA�t nejen vA�ce o danA?ch teorA�ch, ale i o tom jak mA?A?e k lepA?A�mu svA�tu pA�ispA�t kaA?dA? z nA?s. (Expertt)DokumentA?rnA�
USA, 2011, 132 min

Race to World First

82,0%

Race to World First CelosvA�tovA? velkA? bitva mezi 12 miliony lidA�, hrajA�cA�ch hru World of Warcraft. HrA?A?i AustrA?lie, NA�mecka, A?ecka, Finska, Ruska a VelkA� BritA?nie diskutujA� o tom, co znamenA? soutA�A?it na nejvyA?A?A� moA?nA� A?rovni a co vA?echno ve svA�m A?ivotA� obA�tujA� pro tuto hru. Dokument ukazuje cestu hrA?A?A?, kteA�A� narazili na plno sporA?, stresu, ale i vA�tA�zstvA�. (Sykii)DokumentA?rnA� / A?ivotopisnA? / Drama
USA / NA�mecko, 2011, 68 min

Orcs!

26,8%

Orcs! NA�kolik ochrA?ncA? pA�A�rody musA� zabrA?nit krveA?A�znivA?m skA�etA?m z dA?vnA?ch A?asA?, aby ovlA?dli a zmasakrovali celA? svA�t. Kombinace filmA? PA?n prstenA? a World of Warcraft s sebou pA�inA?A?A� brutalitu, napA�tA� a akci… (StrYke)AkA?nA� / Komedie / Fantasy
USA, 2011, 80 min

Chata v horA?ch

73,1%

Chata v horA?ch PA�t pA�A?tel jede na dovolenou na odlehlou chatu v lesA�ch, kde se jim toho dostane vA�c, neA? oA?ekA?vali. SpoleA?nA� musA� o chatA� v lesA�ch odhalit pravdu. Chata v lesA�ch je ohromujA�cA� horor, jenA? obracA� tento A?A?nr na ruby, pronikA? do pA�A�bA�hu ukrytA�ho pod pA�A�bA�hem a odhaluje pravou podstatu omA�lanA?ch kliA?A�. (Fresh Film Fest)Horor / Thriller / Sci-Fi
USA, 2011, 95 min