Locke

82,0%

Locke Ivan Locke mA? manA?elku, dva syny a dobrou prA?ci. Je noc a Locke je na cestA� z Birminghamu do LondA?na. V autA� uskuteA?nA� nA�kolik dA?leA?itA?ch telefonickA?ch hovorA?, kterA� mu od zA?kladu zmA�nA� A?ivot. HovoA�A� se A?enou Katarinou, syny, s bA?valou kolegynA� Bethan, ale i s A?A�fem Garethem a kolegou Donalem. Z pozice spolujezdce divA?k sleduje Lockovu upA�A�mnou, ale i neA?prosnou snahu prosadit rozhodnutA�, kterA� pA�ed nA�kolika mA?lo hodinami uA?inil. Locke pociA?uje, co znamenA? rozdA�l mezi nikdy a jednou… UznA?vanA? scenA?rista a reA?isA�r Steven Knight dokazuje, A?e k natoA?enA� silnA�ho snA�mku a�zstaA?A�“ A?trnA?ct dnA�, skvA�lA? herec (excelujA�cA� Tom Hardy), vA?bornA? scA�nA?A� a malA? prostor kabiny auta. SvA�tla podA�l dA?lnice dodA?vajA� filmu aA? mystickou atmosfA�ru, kterA? provA?zA� LockA?v pA�echod mezi dvA�ma A?ivoty. NeuvA�A�itelnA� lidskA� drama, kterA� v divA?kovi vyvolA?vA? mnoho otA?zek o vlastnA�ch A?ivotnA�ch postojA�ch, bylo od svA� premiA�ry na loA?skA�m MFF v BenA?tkA?ch uvedeno na mnoha filmovA?ch festivalech.(MFF Karlovy Vary)Drama / Thriller
USA / VelkA? BritA?nie, 2013, 90 min

Tao Chu Sheng Tian 3D

51,0%

Tao Chu Sheng Tian 3D Qiang Mai (Louis Koo) je mladA?A�m bratrem Dajun Mai (Ching-wan Lau). Oba jsou poA?A?rnA�mi hasiA?i z povolA?nA� a oba jsou rozdA�lnA?ch povah; Qiang je iniciativnA�m horkokrevnA?m muA?em s vysokA?mi ambice a inovativnA�mi myA?lenkami, zatA�mco Dajun lpA� na tradiA?nA�ch hodnotA?ch a puntiA?kA?A�skA� peA?livosti. To z nich A?asto dA�lA? soupeA�e, kteA�A� se po jednom z mnoha hasiA?skA?ch vA?cvikA? rozchA?zejA� ve zlA�m. Qiang krA?tce na to opouA?tA� hasiA?skA? sbor a zaA?A�nA? svoji kariA�ru bezpeA?nostnA�ho poradce strA?covi prestiA?nA� spoleA?nosti, zabA?vajA�cA� se vA?stavbou vA?A?kovA?ch budov. Po dobA� A?A�tajA�cA� celA� A?tyA�i dlouhA� roky se jednoho slunnA�ho rA?na Dajunova tA�hotnA? manA?elka Sile (Angelica Lee) pA�ipravuje k nA?vA?tA�vA� gynekologickA�ho lA�kaA�e Jianle Li (Sicheng Chen). NA?vA?tA�vy probA�hajA� v jeho ordinaci, umA�stA�nA� ve A?trnA?ctA�m patA�e modernA� multimodA?lnA� vA?A?kovA� budovy Guangzhou International Trade Center. Qiang je autorem nA?vrhu bezpeA?nostnA�ho opatA�enA� budovy a zA?roveA? jejA�m bezpeA?nostnA�m poradcem. V budovA� sA�dlA� jeho vlastnA� spoleA?nost, zabA?vajA�cA� se vA?robou a inovacA� hasiA?skA�ho vybavenA� a bezpeA?nostnA�ch systA�mA?. V ten stejnA? den v jejich prostorA?ch hostA� A�adu vA?znaA?nA?ch finanA?nA�ch investorA?, kdyA? v tom o nA�kolik podlaA?A� nA�A?e, v pA�A�zemnA�m klimatizaA?nA�m zaA�A�zenA�, se od pohozenA�ho cigaretovA�ho nedopalku rozmA?hajA� plameny. Ty v kombinaci s nadlidskA?m vedrem, pA�esahujA�cA�m zaznamenanA� padesA?tiletA� rekordy, vytvA?A�ejA� smrtelnou past pro vA?echny vnA� budovy. Plameny se A?A�A�A� rychlostA� vA�tru prA?vA� ventilaA?nA�mi A?achtami. Budova se zA?hy pro stovky lidA� stA?vA? hoA�A�cA� pastA�, z nA�A? mnozA� z nich nedokA?A?A� vA?as utA�ct. StA?vajA� se tak vA�zni hoA�A�cA� budovy, jejichA? spA?sa spoA?A�vA? na ramenou dvojice odcizenA?ch bratrA?, kteA�A� se pro zA?chranu uvA�znA�nA?ch a svA?ch blA�zkA?ch musejA� vzdA?t vlastnA�ch sporA? a spolupracovat.(Conspi)Drama / AkA?nA� / Thriller
A?A�na / Hong Kong, 2013, 107 min

In Secret

62,0%

In Secret Therese Raquin (Elizabeth Olsen) A?ije A?ivotom nespokojnej A?eny niA?A?ej parA�A?skej vrstvy 60. rokov 19. storoA?ia. SexuA?lne utlA?A?anA? krA?sna mladA? A?ena je chytenA? do manA?elstva bez lA?sky so svojA�m chorA?m bratrancom Camilleom (Tom Felton), ktorA�ho ovlA?da jeho despotickA? teta, madam Raquin (Jessica Lange). Therese trA?vi svoje dni za pultom malA�ho obchodu a po veA?eroch sleduje pani domu, ako hrA? domino so svojou zvlA?A?tnou skupinou priateA?ov. VA?etko sa zmenA�, keA? stretne Laurenta (Oscar Isaac), zvodnA�ho priateA?a jej manA?ela. Spolu s nA�m rozohrA?va nebezpeA?nA? hru, ktorA? mA?A?e viesA? k tragickA?m nA?sledkom.(misterz)Krimi / Drama / Thriller
USA, 2013, 101 min

Child of God

65,5%

Child of God Lester Ballard (Scott Haze) je nA?silnA�k, kterA? A?ije v jeskyni, naprosto izolovA?n od spoleA?nosti. Postupem A?asu se u nA�j projevA� nekrofilie a pedofilie. Film je pA�A�bA�hem muA?e, kterA? se dostane na samA� dno, coA? ho dovede aA? k nejhorA?A�mu zloA?inu.(Pria)Krimi / Drama / Thriller
USA, 2013, 104 min

Torment

64,0%

Torment NovomanA?elia Cory (Robin Dunne) a Sarah (Katharine Isabelle) Morganovci vezmA? Corryho sedemroA?nA�ho syna Liama (Peter DaCunha) a��a��na vidiek, aby spolu strA?vili istA? A?as spolu aA�posilnili novA� rodinnA� vA�zby. KeA? vysvitne, A?e Liam podA?a vA?etkA�ho utiekol, psychickA� napA�tie manA?elskA�ho pA?ru sa postupne menA� na pocit neutA�chajA?cej hrA?zy. Obidvaja totiA? musia A?eliA? sadistickej rodine, skrA?vajA?cej sa vo vidieckom dome po celA? A?as, ktorA? praktizuje akA?si zvrA?tenA? kult. EA?te horA?ie vA?ak je, A?e prA?ve oni sA? zodpovednA� za Liamovo zmiznutie.(Incantator)Horor / Thriller
USA, 2013, 80 min

Zero Charisma

55,0%

Zero Charisma MetalovA? fanA?A?ik a milovnA�k vA?etkA?ch typov doskovA?ch a im podobnA?ch hier Scott Weidemeyer bA?va so svojou haA?terivou starou mamou. MA? mizernA� zamestnanie, ale kaA?dA? utorok veA?er sa menA� na vA?emocnA�ho game majstra, ktorA? vedie stolovA? vA?pravu svojich spoluhrA?A?ov do rA�A?e fantA?zie a dobrodruA?stva. KeA? sa vA?ak objavA� novA? hrA?A?, hipsterskA? a�zneo-nerd“ Miles, zaA?ne A?iarliA? na obdiv, ktorA? Miles od ostatnA?ch zA�skava, a aby to nebolo mA?lo, starA? mama zaA?ne chradnA?A? a na nA?vA?tevu prichA?dza Scottova mama, ktorA? oA?ivA� spomienky na detstvo, na ktorA� by najradA?ej zabudol. UvA�znenA? medzi nA?valmi zlosti a klamu je Scott nA?tenA? uskutoA?niA? drastickA� opatrenia, aby opA�A? zA�skal A?esA? a pozA�ciu game majstra. Film Zero Charisma mal premiA�ru na festivale South By South West v Texase a neskA?r bol uvedenA? na viacerA?ch festivaloch v Severnej Amerike a v EurA?pe. TA?to jedineA?nA? komA�dia je poctou vA?etkA?m geekom, cvokom a fanatikom do vA?emoA?nA?ch hier a fantasy.(Art Film Fest)Komedie
USA, 2013, 86 min

Tusen ganger god natt

72,5%

Tusen ganger god natt „Bez ohA?adu na to, koA?ko fotografiA� zhotovA�A?, nikdy to nebude dosA?.“Rebecca Thomas (Juliette Binoche) je najuznA?vanejA?ou fotografkou vojnovA?ch konfliktov na svete. Riskuje svoj A?ivot v nebezpeA?nA?ch situA?ciA?ch kvA?li najlepA?A�m zA?berom. Chce, aby sa A?udia ‘zadrhli’ kA?vou nad jej fotografiami, keA? otvoria rannA� noviny. Jedinou jej nA?dejou do budA?cnosti ostA?vajA? jej dve dcA�ry, starA?ia Steph a malA? Lisa. Potom, ako utrpA� vA?A?ne zranenie pri fotenA� v terA�ne v KA?bulu, rozhodne sa na nA?tlak svojho manA?ela Marcusa (Nikolaj Coster-Waldau), A?e uA? nebude fotografovaA?. Hoci mA? problA�m zaA?leniA? sa do normA?lneho spoloA?enskA�ho, ale hlavne do svojho vlastnA�ho rodinnA�ho A?ivota, ponuky sa jej darA� odmietaA? a zdA? sa, A?e sa vA?etko zaA?A�na vracaA? spA�A? do zabehnutA?ch koA?ajA�. AvA?ak i napriek tomu bude musieA? jednA�ho dA?a A?eliA? vA?A?nej skA?A?ke: definitA�vne sa rozhodnA?A?, A?i jej fotografie majA? takA? istA? hodnotu, ako jej vlastnA? rodina.(sochoking)Drama
Norsko / Irsko / A�vA�dsko, 2013, 112 min

Lord of Tears

64,3%

Lord of Tears PrA�beh rozprA?va o uA?iteA?ovi na zA?kladnej A?kole, ktorA? je muA?enA? spomienkami z detstva na podivnA? postavu obleA?enA? ako viktoriA?nsky gentleman, so sovou hlavou, pretiahnutA?mi konA?atinami s ostrA?mi pazA?rmi. James Findlay odcestuje do osamelA�ho A?kA?tskeho sA�dla, na miesto, ktorA� je znA?me pre svoju tragickA? histA?riu, aby raz a navA?dy odhalil pravdu o postave, ktorA? ho od detstva prenasleduje.(nathalee)Horor
VelkA? BritA?nie, 2013, 100 min

ZA?tiA?A�

78,0%

ZA?tiA?A� NevA?raznA? samotA?A� John May pracuje jako A?A�ednA�k na spoleA?ensky zapomenutA� pracovnA� pozici. NA?plA? jeho A?innosti spoA?A�vA? v organizaci pohA�bA? pro zemA�elA� jedince, o jejichA? tA�lo se nemA? po skonu kdo postarat. PovolA?nA�, pA�edstavujA�cA� souA?asnA� i jedinA? smysl jeho monotA?nnA�ho a uzavA�enA�ho A?ivota, se vA?ak brzy zaA?ne komplikovat. Po smrti svA�ho souseda upne John May veA?kerA� svA� sA�ly na vyA�eA?enA� pravdA�podobnA� svA�ho poslednA�ho pracovnA�ho pA�A�padu, jenA? spoA?A�vA? v nalezenA� rodiny a nejbliA?A?A�ch pA�A?tel neznA?mA�ho neboA?tA�ka, kteA�A� by se se zemA�elA?m na jeho poslednA� cestA� mohli rozlouA?it. SnA�mek inspirovanA? skuteA?nA?mi reA?liemi nabA�zA� velmi citlivA? a empatickA? pohled na fenomA�n smrti v osamA�nA�, kterA? pA�edstavuje v zA?padnA� civilizaci spoleA?ensky opomA�jenA� tA�ma. VnitA�nA� sA�lu pozvolnA� vyprA?vA�nA�ho snA�mku umoA?nila spoluprA?ce jedineA?nA�ho reA?ijnA�ho talentu Uberta Pasoliniho a pA�ednA�ho britskA�ho herce Eddieho Marsana, kterA? vA�rohodnA� ztvA?rnil postavu osamA�lA�ho A?A�ednA�ka.(MFF Karlovy Vary)Komedie / Drama
VelkA? BritA?nie / ItA?lie, 2013, 87 min

Marque des anges – Miserere, La

55,8%

Marque des anges - Miserere, La PodivnA� A?mrtia a A?nosy sirA?t zvedA? dohromady dvoch policajtov A?plne rozliA?nA?ch povA?h k prA�padu, na konci ktorA�ho ich A?akA? A?okujA?ce odhalenie.JednA�ho dA?a obdrA?A� Lionel Kasdan (GA�rard Depardieu), uznA?vanA? legenda medzi policajtmi so A?tyridsaA?roA?nou praxou, avA?ak toho A?asu uA? na dA?chodku, telefonA?t od svojho starA�ho priateA?a, kA?aza, o vraA?de muA?a v jeho kostole za podivnA?ch okolnostA�. To eA?te netuA?A�, A?e tento prA�pad, ktorA? svojvoA?ne berie do svojich rA?k, A?A�m, samozrejme, naA?tve polA�ciu, ho zvedie dohromady s vyA?etrovateA?om Interpolu Frankom Salekom (Joey Starr), muA?om vznetlivej povahy, ktorA? sa neA?tA�ti zmlA?tiA? i svojho ‘parA?A?ka’ a ktorA? sa momentA?lne zaoberA? vyA?etrovanA�m A?nosov sirA?t. AvA?ak po poA?iatoA?nej vzA?jomnej nedA?vere dvojica muA?ov zahA?ji intenzA�vnu spoluprA?cu s cieA?om prA�sA? prA�padu na koreA?.(sochoking)Thriller
Francie / Belgie, 2013, 106 min