MaA?arskA? knA�r

83,4%

MaA?arskA? knA�r HumoristickA? dokument o skupince maA?arskA?ch patriotA?, kteA�A� nedajA� dopustit na svA� pA�stA�nA� knA�ry, jeA? povaA?ujA� za souA?A?st nA?rodnA� hrdosti, ale i za nezbytnA? symbol muA?nosti.(LetnA� filmovA? A?kola)DokumentA?rnA� / KrA?tkometrA?A?nA�
MaA?arsko, 2012, 39 min

Pan herec – Louis de Funes

79,3%

Pan herec - Louis de Funes RozdA?val smA�ch nejen ve Francii, ale po celA� EvropA�. JakA? byl doopravdy?Asi nejA?astA�jA?A�m pA�A�davnA?m jmA�nem uA?A�vanA?m u pA�A�leA?itosti stA�ho vA?roA?A� prakticky A?ehokoliv je urA?itA� slovo a�zneuvA�A�itelnA�“. V pA�A�padA� legendA?rnA�ho francouzskA�ho herce to ale jaksi neplatA�. BavA� totiA? uA? nA�kolikA?tou generaci lidA�, kterA? se pramA?lo starA? o to, kdy ten rtuA?ovitA? muA?A�k, jenA? v nich opakovanA� vyvolA?vA? salvy smA�chu, vlastnA� A?il. Ale pA�esto se sluA?A� pA�ipomenout, A?e Louis de Funes se narodil pA�ed sto lety, 31. A?ervence 1914. Herec a komik, jehoA? znA?me z takovA?ch hitA? jako A?etnA�k ze Saint Tropez, Fantomas, KA�idA?lko nebo stehA?nko a dalA?A�ch a dalA?A�ch, mA�l u nA?s kongeniA?lnA�ho dabA�ra a�� FrantiA?ka FilipovskA�ho. FunesA?v zjev a FilipovskA�ho hlas byly natolik spjatA�, A?e obecenstvo jakA�koliv dalA?A� pokusy o nadabovA?nA� oblA�benA�ho herce vehementnA� odmA�talo. V A?em dodnes spoA?A�vA? jeho kouzlo? To se snaA?A� odkrA?t tvA?rci tohoto dokumentu za pomoci dA�tskA?ch divA?kA? a jejich bezprostA�ednA�ch reakcA� a poznA?mek. NechybA� samozA�ejmA� ani A�ada ukA?zek z FunesovA?ch nejslavnA�jA?A�ch filmA?.(A?eskA? televize)DokumentA?rnA�
Francie, 2013, 90 (52) min

kink

65,0%

kink a�zMyA?lenkou nenA� normalizovat, co tito lidA� dA�lajA�. A?A?st toho, co je na tom tak skvA�lA�, je to, A?e to jde proti normalitA�,“ popisuje James Franco nA?mA�t dokumentu svA� dlouholetA� spolupracovnice Christiny VorosovA�. SnA�mek uvedenA? na Sundance Film Festivalu odhaluje pozadA� a�zA�A�A?e fetiA?e“ kink.com.(LetnA� filmovA? A?kola)DokumentA?rnA� / ErotickA? / A?ivotopisnA?
USA, 2013, 80 min

Cyklus

41,0%

Cyklus Cyklus je 3D animovanA? celoveA?ernA? film, ktorA? by sa dal zaradiA? k A?A?nrom sci-fi/mystery v A?irA?om zmysle slova. ZmA�tenA? astronaut unikA? pred smrtiacou A?iernou hmlou, ktorA? pomaly zahaA?uje vA?etko naokolo. Opakovane sa ocitA? v rA?znych podivnA?ch situA?ciA?ch a stretA?va stA?le tA?ch istA?ch A?udA�, no tA� sa zakaA?dA?m sprA?vajA? inak a rozprA?vajA? mu inA� prA�behy. Film sa skA?r snaA?A� ponA?knuA? rieA?enia problematickA?ch situA?ciA� neA? rozprA?vaA? lineA?rny prA�beh.AnimovanA? / MysteriA?znA� / Sci-Fi / Thriller
MaA?arsko, 2012, 82 min

BA?h miluje Ugandu

81,0%

BA?h miluje Ugandu Dokument zkoumA? pA?sobenA� americkA?ch evangelikA?lnA�ch hnutA� v UgandA� a jejich vliv na souA?asnou africkou kulturu a hodnoty. Ve snaze pA�etvoA�it chudou a zranitelnou africkou spoleA?nost k obrazu svA�mu vyuA?A�vajA� novodobA� misionA?A�i bigotnA� vA?klady biblickA?ch zA?konA?. ZaslepenA?m bojem proti a�zsexuA?lnA� nemorA?lnosti“ a jinakosti tak pA�ispA�vajA� k systA�movA�mu pronA?sledovanA� gayA? a leseb. Film odhaluje i A?okujA�cA� spojitost mezi prosazovA?nA�m homofobnA� legislativy a lobbingem americkA?ch evangelikA?nA? vA�ugandskA�m parlamentu. Podle diskriminaA?nA�ho zA?kona, kterA? vA�prosinci 2013 schvA?lila snA�movna, by v UgandA� gayA?m a lesbA?m mohlo hrozit doA?ivotnA� vA�zenA�, a nA�kdy i trest smrti.(Jeden svA�t)DokumentA?rnA�
USA, 2013, 83 min

Goltzius a spoleA?nost PelikA?n

71,0%

Goltzius a spoleA?nost PelikA?n MnohovrstevnatA� intertextuA?lnA� dA�lo, kterA� ilustruje Greenawayovy nA?zory o hranicA�ch filmovA�ho vyjA?dA�enA�. NizozemskA? baroknA� rytec Goltzius, hA�donistickA? mecenA?A?, erotickA� scA�ny z bible, citace vA?tvarnA�ho umA�nA�, brechtovskA? divadelnA� stylizace, nA?pisy a texty – to vA?e vytvA?A�A� nevA?ednA� divA?ckA? zA?A?itek.(LetnA� filmovA? A?kola)A?ivotopisnA? / HistorickA?
VelkA? BritA?nie / Nizozemsko / Francie / Chorvatsko, 2012, 128 min

BoA?A� A?ichta

69,0%

BoA?A� A?ichta MladA�k Milan utA�kA? z vA?lkou suA?ovanA�ho BalkA?nu do BudapeA?ti, kde se dA�ky lA�kaA�skA� prA?pravA� stA?vA? zdravotnA�kem v noA?nA� sanitce. Jak se ale ukazuje, pro jeho dva kolegy je Hippokratova pA�A�saha jen pA?r slov bez vA?znamu, neboA? vedou vA?dA�leA?nA? byznys zaloA?enA? na obchodu s mrtvolami, bohatA� dotovanA�m pohA�ebnA�m prA?myslem. Milan je tak postaven pA�ed dilema a�� svA�domA� nebo penA�ze, kterA� mu pomohou dostat do MaA?arska i jeho pA�A�telkyni? Skrz na skrz A?ernA? debutovA? krimikomedie MA?rka BodzsA?ra nezapA�e inspiraci tarantinovskou explicitnostA� nebo coenovskA?m cynismem.(Dny evropskA�ho filmu)Komedie / Drama
MaA?arsko, 2013, 100 min

TA�lo

78,4%

TA�lo V napA�navA�m thrilleru detektiv pA?trA? po mrtvole, jejA�A? tA�lo zmizelo z mA?rnice. NapA�navA? pA�A�bA�h drA?A� divA?ka v nejistotA�, neustA?le ho nutA� pA�emA?A?let nad okolnostmi, proA? obA�A? zemA�ela a proA? nA?slednA� zmizelo i jejA� tA�lo.Inspektora Jaimeho dohA?nA� vlastnA� minulost, z A?ehoA? ho vytrhne zmizenA� mrtvA�ho tA�la z mA?rnice. BA�hem vyA?etA�ovA?nA� musA� Jaime zjistit, jak mA?A?e mrtvola beze stopy zmizet z uzavA�enA�ho boxu a proA? je jedinA? svA�dek v kA?matu zapA�A�A?inA�nA�m nepopsatelnA?m dA�sem. Inspektor, kterA? je obklopen vlastnA�mi noA?nA�mi mA?rami, podezA�A�vA? ze zmizenA� tA�la mrtvA� A?eny jejA�ho manA?ela, novopeA?enA�ho vdovce Alexe. Ten vA?ak vinu popA�rA?. ZmizelA� tA�lo, podivuhodnA� jevy… Jaime a Alex jsou vzA?jemnA� propojeni v hororu, ze kterA�ho mrazA�.Thriller / Krimi
A�panA�lsko, 2012, 107 min

Raketa

78,2%

Raketa DobrA?ckA? Ahlo nevA� nic o tragickA?ch okolnostech svA�ho narozenA�. Jeho dA�tstvA� vA?ak mA? do A?A?astnA�ho daleko. KdyA? je jeho rodina vyhnA?na kvA?li stavbA� pA�ehrady z vesnice, stane se straA?nA? nehoda, a vinu pA�isuzujA� prA?vA� Ahlovi. Spolu se svA?m otcem a babiA?kou je poslA?n na tA?bor, kde nenA� zrovna u ostatnA�ch tA?bornA�kA? oblA�ben. MajA� zato, A?e je Ahlo prokletA? a pA�inA?A?A� smA?lu. Jeho jedinA?m pA�A�telem je Kia, kterA? A?ije se svA?m strA?A?kem Purplem a vA� nejlA�p, jakA� to je, bA?t vyvrhelem. HledA?nA� po novA�m domA� je zavede aA? do laoskA�ho vnitrozemA�. Zde narazA� na tradiA?nA� budhistickA? festival raket, kterA?m celA? vesnice nesmA�rnA� A?ije. Ahlo se nebezpeA?nA?ch soutA�A?A� zA?A?astnA�. KoneA?nA� mA? tak totiA? A?anci ukA?zat, A?e je dA�tA� A?tA�stA�ny.(ZlA�n Film Festival)Drama
AustrA?lie, 2013, 96 min

Artifact

88,8%

Artifact Artifact je americkA? dokumentA?rny film v rA�A?ii Jareda Leta pod pseudonymom Bartholomew Cubbins. Dokument podrobne mapuje vznik a tvorbu v poradA� tretieho A?tA?diovA�ho albumu kapely 30 Seconds to Mars „This Is War“, ktorA? sa pripravoval v rokoch 2008-2009 a taktieA? sa venuje vzniknutA�mu sporu kapely s nahrA?vacou spoloA?nosA?ou Virgin Records. SA?A?asA?ou Artifactu je niekoA?ko rozhovorov, vrA?tane jednA�ho s producentom a neurovedcom Danielom Levitinom, autorom obA?A?benej odbornej publikA?cie „This Is Your Brain On Music“. ReA?isA�r dokumentu Jared Leto popA�sal svoj film ako „presnA? artefakt skupiny, jeho osobnA�ho A?ivota a toho, A?o sa deje s celA?m svetom“.(Erik7595)DokumentA?rnA�
USA, 2012, 103 min