Attonitas

60,4%

Attonitas PolA�cia v opustenom kaA?tieli uprostred sA�dliska RadvaA? v Banskej Bystrici nA?jde obhorenA� mA�tve telo. A�tudentka Jana mA? pocit, A?e je to jej bA?valA?, ktorA�mu sa po prA?zdninA?ch nevie dovolaA?. NavyA?e z okna privA?tu uvidA� v noci v okne kaA?tieA?a zvlA?A?tne tiene. Jej spolubA?vajA?ca, A?tudentka filmovej fakulty Elena, sa vydA? aj s Kamilom a kamerou do kaA?tieA?a, aby to bliA?A?ie preskA?mala. V kaA?tieli sa ozA?vajA? A?udnA� zvuky, vedA?a nich z nevysvetliteA?nA?ch prA�A?in nieA?o spadne. To ich presvedA?A�, aby sa na kaA?tieA? pripravili dA?kladnejA?ie. O tA?A?deA? Jana a jej A?tyria spolubA?vajA?ci z privA?tu, vybavenA� kamerami a vysielaA?kami obsadia na noc kaA?tieA? s cieA?om zachytiA? kamerami zvlA?A?tne A?kazy. NetuA?ia, A?e to, A?omu budA? A?eliA? v najbliA?A?A�ch hodinA?ch, bude za hranicami ich chA?pania aj vlastnej existencie. SituA?cia sa vymkne spod kontroly a zdA? sa, A?e jedinA? dA?kaz udalostA� onoho veA?era sa nachA?dza na zA?znamoch kamier.Horor / Thriller
Slovensko, 2012, 94 min

O JihlavA�

80,0%

O JihlavA� AnimovanA? film prezentuje a pA�edstavuje historii a souA?asnost mA�sta Jihlavy. NetradiA?nA�, jasnA�, vtipnA�, ale takA� dA?stojnA� tak odkrA?vA? Jihlavu a jejA� nejdA?leA?itA�jA?A� udA?losti od nA?lezu a dolovA?nA� stA�A�bra, pA�es raA?bu mincA�, historickA� udA?losti jako poA?A?ry, okupace A?vA�dskA?mi vojsky A?i hospodA?A�skA? rozvoj mA�sta skrze sladovnictvA�, pivovarnictvA�. TvA?rci tak animacA� pA�edklA?dajA� obraz mA�sta Gustava Mahlera, kterA� si pA�isvojilo dA?leA?itA? symbol a�� postavu JeA?ka.(MFDF Ji.hlava)DokumentA?rnA� / KrA?tkometrA?A?nA� / AnimovanA?
A?esko, 2013, 4 min

Horror Story

40,0%

Horror Story Siedmi priatelia – Sam alias Samrat, Magesh, Achint, Neel, Neena, Sonia a Magi sa po niekoA?kA?ch rokoch opA�A? zA�du kvA?li rozlA?A?kovej oslave jednA�ho z nich.A�Skupina sa A?oskoro dozvie o opustenom hoteli opradenom podivnA?mi straA?idelnA?mi prA�behmi. NedajA? na varovania a rozhodnA? sa v A?om strA?viA? noc. A?oskoro vA?ak zistia, A?e urobili najvA�A?A?iu chybu vo svojom A?ivote.(misterz)Horor
Indie, 2013, 94 min

TakovA� jsme

53,6%

TakovA� jsme ZdA?nlivA� spokojenA? a laskavA? rodina ParkerovA?ch byla vA?dy uzavA�enA�jA?A�, neA? je zdrA?vo. A mA? k tomu dobrA? dA?vod. Za zavA�enA?mi dveA�mi totiA? vlA?dne svA?m potomkA?m patriarcha Frank pevnou rukou a je odhodlA?n udrA?ovat starobylA� rodinnA� tradice stA?j co stA?j. KdyA? jejich oblast zasA?hnou pA�A�valovA� deA?tA�, tragA�die na sebe nenechA? dlouho A?ekat a Frankovy dcery Iris a Rose jsou nuceny pA�evzA�t povinnosti, kterA� nejsou pro jejich rodinu A?plnA� bA�A?nA�. NejdA?leA?itA�jA?A� A?kol, s nA�mA? se dA�vky musejA� vypoA�A?dat, spoA?A�vA? v servA�rovA?nA� masa a�� ovA?em nikoli takovA�ho, kterA� je v mA�stnA�m obchodA� bA�A?nA� k dostA?nA�. A protoA?e neA?prosnA? lijA?k nepA�estA?vA? zaplavovat jejich mA�steA?ko, mA�stnA� A?A�ady zaA?A�najA� odkrA?vat stopy, kterA� vedou k tajemstvA�, jeA? se Parkerovi snaA?A� dlouhA? lA�ta drA?et v tajnosti.(Cinemax)Thriller / Drama / Horor
USA, 2013, 105 min

JeA?A�A? mA� miluje

69,7%

JeA?A�A? mA� miluje Mariin novA? pA�A�tel je dokonalost sama. NenA� to nikdo mA�nA� vA?znamnA? neA? sA?m JeA?A�A?, kterA? se vrA?til na Zem, aby zavrA?il konec svA�ta. PoblA?znA�nA? Marie si zA�skA? jeho srdce. Je jejA� lA?ska silnA? natolik, aby kvA?li nA� JeA?A�A? posunul SoudnA? den?Marie nemA? A?tA�stA� na chlapy. Chvilku potom, co zruA?ila svatbu, se seznA?mA� s tesaA�em. KoneA?nA� nA�kdo citlivA?, nesobeckA? a pozornA?. Co A?ert nechtA�l, hned na prvnA� schA?zce Marii odhalA� svou pravou totoA?nost. NenA� to nikdo mA�nA� vA?znamnA? neA? JeA?A�A?. NejdA�A�v si Marie myslA�, A?e mA? o koleA?ko navA�c, ale vA?e se ukA?A?e bA?t pravdou. On je skuteA?nA� MesiA?A?, kterA? se vrA?til na Zem pA�ed SoudnA?m dnem. A ten mA? nastat uA? pA�A�A?tA� A?terA?…(HBO Europe)Komedie / RomantickA?
NA�mecko, 2012, 100 min

6 krokA? od sebe

74,2%

6 krokA? od sebe Film je inspirovanA? Milgramovou teoriA� „A�esti stupA?A? odlouA?enA�“, kterA? pA�edpoklA?dA?, A?e jsou vA?ichni lidA� na svA�tA� spojeni A�etA�zcem A?esti sobA� navzA?jem znA?mA?ch osob. TvA?rci se snaA?A� rozklA�A?ovat tento A�etA�zec mezi dvA�ma nA?hodnA� vybranA?mi protagonisty – Martynou, mladou polskou punkrockerkou z WarA?avy a Marcem Antoniem, farmA?A�em z malA� vA�sky v Mexiku. JednA? se o road movie plnou rozmanitA?ch mA�st, A?ivotnA�ch stylA? a postav. NahlA�A?A�me v nA� na kaA?dodennA� A?ivoty obou hlavnA�ch pA�edstavitelA? a snaA?A�me se odhalit, co skrA?vajA� pod svA?mi vA?ednA�mi maskami. NenachA?zA�me v jejich touze po lA?sce, pA�ijetA�, kariA�A�e, pA�A?telstvA� a spoA�A?danA�m A?ivotA� tak trochu sami sebe?(HBO Europe)DokumentA?rnA�
Polsko, 2013, 80 min

Punk v Africe

67,3%

Punk v Africe Punk v Africe je pA�A�bA�h multi-rasovA�ho punkovA�ho hnutA�, kterA� se zrodilo z nedA?vnA?ch sociA?lnA�ch a politickA?ch pA�evratA? ve tA�ech zemA�ch v jiA?nA� Africe – JihoafrickA� republice, Mozambiku a Zimbabwe. V tA�chto spoleA?nostech reprezentovala punkovA? scA�na radikA?lnA� politickA? impuls, kterA? reagoval na intenzivnA� politickA� stA�ety, A?patnou ekonomickou situaci a dokonce i na obA?anskou vA?lku.DokumentA?rnA� / HistorickA? / HudebnA�
JihoafrickA? republika / A?esko / Zimbabwe / Mosambik, 2012, 82 min

Kluci a Guillaume, ke stolu!

68,0%

Kluci a Guillaume, ke stolu! KdyA? Guillaumova matka volala svA� syny ke stolu, vA?dy rozdA�lovala ty dva atletickA�, co sportovali a jezdili na safari, jako a�zkluky“, a jeho.. Inu, jako Guillauma. Toho, kterA? nesnA?A?el sport a s nejvA�tA?A� vA?A?nA� se uA?il imitovat manA?rismy svA� matky, pA�iA?emA? se po nocA�ch stA?val cA�saA�ovnou Sissi. A byl spokojenA? jako mA?mina holA?iA?ka. Pak ale pA�ichA?zA� puberta, jedna internA?tnA� A?kola za druhou, psychoterapie a povolA?nA� na vojnu. A Guillaume zjiA?A?uje, A?e jeho vlastnA� jA? se A?plnA� nesetkA?vA? s tA�m, jak se jeho rodina dA?vno rozhodla. Guillaume Gallienne je stoupajA�cA� hereckA? hvA�zda (Yves Saint Laurent, prestiA?nA� soubor La ComA�die-FranA�aise), otevA�enA� bisexuA?lnA� otec od rodiny a ve svA�m reA?ijnA�m debutu hraje dvojroli sebe i svA� matky.(Mezipatra)Komedie
Francie / Belgie, 2013, 85 min

Bez zA?znamu

68,0%

Bez zA?znamu Thriller Cleanskin reA?isA�ra Hadi Hajaiga sleduje pA�A�bA�h Ewana (Sean Bean), jenA? je agentem tajnA� sluA?by a mA? za A?kol sledovat a eliminovat sebevraA?dnA�ho bombovA�ho atentA?tnA�ka Ashe (Abhin Galeya) spoleA?nA� s jeho teroristickou buA?kou. SA?m Ash vA?ak bojuje se svA?m svA�domA�m a pA�emA?A?lA� o svA� cestA� k terorismu.(ssfan)Krimi / Drama / Thriller
VelkA? BritA?nie, 2012, 108 min

TotA?lnA� naA?rot

72,0%

TotA?lnA� naA?rot Juha Berg je tA�icetiletA? beznadA�jnA? opilec A?ijA�cA� kousek od Helsinek v Kallio. NemA? v plA?nu mA�nit svA� zpA?soby a�� bavA� ho nA?hodnA� sexuA?lnA� romA?nky, adrenalin vA?etnA� A?petky nA?silA� a samozA�ejmA� alkohol, kterA?m se nejen bavA�, ale i dokonce na nA�m i vydA�lA?vA? a�� sem tam odnese vratnA� lahve. Jeho spokojenA? A?ivot v alkoholovA�m oparu se ocitA? v ohroA?enA� ve chvA�li, kdy se zamiluje do Tiiny. Jejich randA�nA� se rychle mA�nA� v partnerstvA� a Juha tak neohrabanA� balancuje mezi zdA?nlivA� funkA?nA�m intimnA�m vztahem a svA?m starA?m A?ivotem. Jeho nejlepA?A� kamarA?d Kristian a expert pA�es erotiku Mikael se snaA?A� zA�skat starA�ho opilce Juhu zpA?tky.(Cinemax)Komedie
Finsko, 2012, 85 min