Kiss Kiss Bang Bang

75,0%

Kiss Kiss Bang BangHarry (Robert Downey Jr.) je v podstate sluA?nA? chlap. Je sA�ce bezvA?znamnA? zlodejA�A?ek, no chce konaA? sprA?vne… Len nevie, ako na to. JednA�ho dA?a sa vA?ak jeho A?A?astie obrA?ti. Ani sA?m nevie ako, no zrazu sa ocitne na filmovom konkurze a vzA?pA�tA� v lietadle do Los Angeles. Tu ho dajA? na starosA? tvrdA�mu sA?kromnA�mu detektA�vovi Parrymu van Shriekovi (Val Kilmer), taktieA? znA?memu ako „Gay Perry“, ktorA? ho mA? A?o najlepA?ie pripraviA? na A?lohu vo filme. Veci sa zaA?nA? zamotA?vaA? vo chvA�li, keA? sa im do cesty pripletie Harmony (Michelle Monaghan), ktorA? potrebuje pomoc s vyrieA?enA�m „sebevraA?dy“ svojej sestry. Zrazu sa objavujA? (a miznA?) mA�tvoly, na povrch sa dostA?vajA? dobre strA?A?enA� rodinnA� tajomstvA? a A?o sa zaA?alo ako vA?let do LA sa zrazu stA?va hrou o preA?itie…Krimi / Komedie / MysteriA?znA� / AkA?nA�, 2005 , 103 min

Tides of War

0,0%

Tides of WarDrama, 1990 , 91 min

Valiant

52,0%

ValiantV malA� hospA?dce na anglickA�m venkovA�, v relativnA�m bezpeA?A� pA�ed hrA?zami probA�hajA�cA� DruhA� svA�tovA� vA?lky, sleduje skupinka holubA? filmovA? tA?denA�k. SeznamujA� se s A?A?asnA?m a vzruA?ujA�cA�m A?ivotem elitnA�ch bojovA?ch holubA?, kteA�A� doruA?ujA� tajnA� zprA?vy, uA?A�vajA� si A?ivota v prvnA� linii a po prA?ci se setkA?vajA� s krA?snA?mi holubicemi – oA?etA�ovatelkami. MalA? Valiant film nadA?enA� sleduje a rozhodne se k holubA� jednotce pA�ipojit. OdletA� do LondA?na, kde zachrA?nA� chytrA�ho neplatiA?e VA?ivA?ka pA�ed velkA?m prA?A?vihem. Ten Valiantovi na oplA?tku slA�bA�, A?e mu pomA?A?e hladce proklouznout nA?borovou procedurou, ale oproti svA?m pA?vodnA�m zA?mA�rA?m nakonec skonA?A� v A�adA?ch elitnA� holubA� letky spolu s nA�m. Oba se stanou A?leny jednotky beznadA�jnA?ch outsiderA?. PatA�A� do nA� takA� Baron, kterA? sem pA�iA?el z Oxfordu, aby svou sluA?bou v armA?dA� pokraA?oval ve vzneA?enA� rodinnA� tradici (pA�estoA?e je mnohem vA�tA?A� A?prt neA? bojovnA�k) a dvojA?ata Frajer a DrsA?A?k, kterA? dohA?nA�jA� nedostateA?nA? dA?vtip nadA?enA�m a fyzickou zdatnostA�. TvrdA? trA�nink se neobejde bez spousty odA�rek a A?krA?bancA?, ale v pA�A?i krA?snA� holubA� oA?etA�ovatelky Victorie pA�estA?vajA� Valianta vA?echny rA?ny bolet.Po pA?r tA?dnech vA?cviku a jeA?tA� nepA�A�liA? pA�ipravena se tato skupinka musA� vrhnout do boje. Beze stopy totiA? zmizela dalA?A� letka a na A?erstvA� rekruty A?ekA? tajnA? operace v okupovanA� Francii, bA�hem nA�A? se musA� setkat se A?leny odboje a pA�evzA�t od nich zprA?vu, kterou pak doruA?A� zpA�t do Anglie. Nad nepA�A?telskA?m A?zemA�m se vA?ak vA?echny plA?ny rychle hroutA� a nezkuA?enA� holubi musA� zaA?A�t improvizovat. PodaA�A� se jim zprA?vu zA�skat a doruA?it ji zpA�t do hlavnA�ho stanu? PodaA�A� se jim pA�eA?A�t nA?roA?nou misi se vA?emi jejA�mi nA?strahami, mezi kterA� patA�A� krvelaA?nA� sokoli, vedenA� obA?vanA?m generA?lem Von DrA?pem? PodaA�A� se Valiantovi a jeho pA�A?telA?m nalA�zt dostatek odvahy a sil k tomu, aby se postavili svA?m obavA?m a dokA?zali splnit velkA? A?kol? VrA?tA� se Valiant zpA�t, aby zA�skal lA?sku krA?snA� holubA� oA?etA�ovatelky?AnimovanA? / AkA?nA� / DobrodruA?nA? / VA?leA?nA?, 2005 , 75 min

Storm (video film)

56,0%

Storm (video film)BA�hem jedinA�ho dne je mA�sto Silverton zpustoA?eno nebA?valA?m nA?porem tornA?d. CelA� mA�sto je vydA?no na milost a nemilost nevypoA?itatelnA?m smrtonosnA?m vA�trnA?m smrA?tA�m a podle pA�edpovA�dA� mA? to nejhorA?A� jeA?tA� pA�ijA�t. VA�tA?ina lidA� hledA? bezpeA?nA? A?kryt, zatA�mco jinA� utA�kajA� k vA�trnA�mu vA�ru a sledujA�, jak blA�zko k tornA?du se dostane lovec tornA?d, aby poA�A�dil snA�mek, kterA? se podaA�A� jen jednou za A?ivot. PA�A�bA�h je natoA?en oA?ima a objektivy profesionA?lnA�ch lovcA? tornA?d, amatA�rA? hledajA�cA�ch vzruA?enA� a odvA?A?nA?ch obyvatel mA�sta. Film V oku tornA?da vA?s vrhne pA�A�mo do oka vA�trnA� smrA?ti a proA?ijete ty nejextrA�mnA�jA?A� podmA�nky, jakA� nA?m matka PA�A�roda dokA?A?e pA�ipravit.AkA?nA� / Thriller / KatastrofickA?, 2014 , 90 min

Private Moments

0,0%

Private MomentsErotickA?, 1983 , 0 min

Revolver (TV film)

58,0%

Revolver (TV film)Jack Green je profesionA?lnA� gambler, kterA? by nenechal vyhrA?t ani svou vlastnA� babiA?ku. Jeho ruce uA? mu vydA�laly sluA?nA� jmA�nA�, ale kdyA? se pustA� do hry s mafiA?nskA?m kA?pem Machou, zaA?ne mu dochA?zet, A?e tohle by mohla bA?t jeho poslednA� vA?hra, tA�m spA�A?, A?e se tak nA�jak oA?ekA?vA?, A?e ze sluA?nosti prohraje. VA�ci se ale trochu zvrtnou a i kdyA? se Jackovi podaA�A� utA�ct, mA? teA? dost velkA? problA�m. Macha se nenechA? jen tak „vojebat“ a vypA�A?e na Jackovu hlavu velkou odmA�nu. Las Vegas je mA�stem hA�A�chu a z tA�hle akciA?ky koukA? pozinkovanA� futro. JeA?tA� A?e mA? Jack pA?r triumfA? v rukA?vu.Krimi / Drama / Thriller / MysteriA?znA�, 2005 , 115 min

Schwurgericht a�� Seitenwechsel (TV film)

0,0%

Schwurgericht – Seitenwechsel (TV film)JustiA?nA� drama s aktuA?lnA� spoleA?enskou tA�matikou a�� eutanazie; A?ena je souzena za vraA?du svA�ho smrtelnA� nemocnA�ho muA?e, kterA�ho zabila na jeho vlastnA� A?A?dost. Sedm soudcA? neA�eA?A� jen otA?zku viny a trestu, ale pA�edevA?A�m spoleA?enskou pA�ijatelnost eutanazie v kontextu s tehdejA?A�mi tradicemi francouzskA�ho justiA?nA�ho systA�mu. KdyA? se bA?valA? prA?vnA�k AndrA� Cayatte zaA?al vA�novat filmu, zprvu toA?il pA�episy klasickA?ch literA?rnA�ch dA�l, pozdA�ji ale do svA� reA?ijnA� prA?ce pA�enesl svA� zkuA?enosti z advokA?tnA� praxe. Film Spravedlnosti je uA?inA�no zadost (JUSTICE EST FAITE) byl prvnA�m z nich a Cayattovi hned vynesl mezinA?rodnA� uznA?nA� a�� zA�skal hlavnA� ceny na festivalech v BenA?tkA?ch a BerlA�nA�, ocenA�n byl takA� ve A�panA�lsku a USA. Cayatte byl sA?m i autorem scA�nA?A�e, podA�lel se na nA�m ale i osvA�dA?enA? autor Charles Spaak. Hudbou doprovodil film Raymond Legrand, otec dnes slavnA�ho skladatele Michela Legranda.

Drama, 1950 , 95 min

Jeden navA�c

59,0%

Jeden navA�cMirabelle (Claire Daines) je normA?lnA� dA�vka uvA�znA�nA? ve stereotypu vA?ednA�ch dnA� a podivnA� tichA�m obchodA� s rukavicemi. NemA? A?tA�stA� v lA?sce, nevA�, co chce od A?ivota, netuA?A�, jak se mu postavit. V jeden den dostane najednou hned dvojitou A?anci, aby si na nA�kterA� ze svA?ch palA?ivA?ch otA?zek odpovA�dA�la. Ten den jA� totiA? zkA�A�A?A� cestu dva muA?i vA?stA�ednA�, avA?ak v jA?dru citlivA? zbohatlA�k Ray (Steve Martin), kterA? dA�vku okouzlA� svA?m galantnA�m vystupovA?nA�m a kulturnA�m rozhledem, a trochu tichA?, trochu trhlA? a trochu-vA?echno Jeremy (Jason Schwartzman), kterA�mu Mirabelle propadne dA�ky zvlA?A?tnA� pA�itaA?livA� kombinaci nedbalA�ho A?armu, rozpustilosti a A?smA�vnA� neA?ikovnosti. DA�vka dlouho hraje na obA� strany a pobA�rA? z toho plynoucA� vA?hody, ale uzavA�ena v kruhu vlastnA� zmatenosti dobA�e tuA?A�, A?e finA?lnA� rozhodnutA�, komu svA� srdce odevzdA?, se neodvratnA� blA�A?A�.Drama / RomantickA?, 2005 , 104 min

Skok do prA?zdna (neoficiA?lnA� nA?zev)

0,0%

Skok do prA?zdna 							(neoficiA?lnA� nA?zev)vA?echny komentA?A�e uA?ivatele /

Komedie / Drama, 1980 , 120 min

Pod psa (festivalovA? nA?zev)

69,0%

Pod psa 							(festivalovA? nA?zev)KaA?dA? z nA?s si v sobA� nese pocit viny za nA�co, co v A?ivotA� udA�lal, nebo neudA�lal. PlatA� to i o A?tveA�ici lidA� A?ijA�cA� v Oslu. Polka Maria pA�iA?la do Norska za pracA� a doma nechala svA�ho malA�ho syna. Axela a Yanne pA�ivezli do Osla jako malA� dA�ti, kaA?dA�ho adoptovala jinA? rodina a od tA� doby se spolu ani jednou nesetkali. Per se prA?vA� vrA?til z vA?lky v AfghA?nistA?nu. MoA?nA? jejich vzA?jemnA? setkA?nA� zpA?sobA�, A?e nA�kteA�A� svoje viny odA?inA� a jinA� odpustA� sobA� nebo druhA?m.Komedie / Drama, 2009 , 100 min